เราคือใคร

OUR MISSION

พันธกิจของเรดิออนคือ การเข้าถึงผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงและชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยใช้ความรักของพระเจ้าเป็นพื้นฐานในการทำทุกพันธกิจของเรดิออน

OUR VISION

วิสัยทัศน์ของเรดิออนคือ มุ่งสร้างแรงกระตุ้นให้สังคมและชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงจนมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

OUR STORY

• มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นหน่วยงานคริสเตียนเพื่อบรรเทาทุกข์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
•  ปี 2550 ชาวสิงคโปร์ 2 ท่านเข้ามาเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิฯ แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ามาทำกิจกรรมในศูนย์อพยพม้งลาวที่หมู่บ้านห้วยน้ำขาว
เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดและความยากลำบากของชุมชน เด็กขาดสารอาหาร รับความรุนแรง ไม่มีโอกาสทางการศึกษา และอยู่อย่างไร้อนาคต
• อาสาสมัครจึงตัดสินใจก่อตั้งมูลนิธิเรดิออนฯ ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อหางบประมาณสนับสนุนมายังประเทศไทย

• หลังเริ่มมูลนิธิฯ ต่อมาทราบว่าชุมชนบ้านเข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ชุมชนม้งขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีปัญหาสังคมหลายด้านและยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจัง 
• ปัญหาที่พบคือ ปัญหาผู้หญิงถูกสามีทอดทิ้งหรือถูกทารุณกรรม ปัญหายาเสพติดของเด็กในวัยเรียน ปัญหาคนชราที่ขาดคนดูแล
• จึงจัดตั้งเป็นมูลนิธิในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 โดยตั้งสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาขาที่หมู่บ้านเข็กน้อย และริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชน
"ทุกชีวิตสำคัญ" คือคติธรรมของเรา เรามุ่งมั่นที่จะรับใช้ และเปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเพื่อที่ผู้คนเหล่านั้นจะสามารถเอาชนะความยากจนและการถูกกดขี่ข่มเหงในสังคมได้
เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ส่งต่อความรัก ความหวัง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นต่อไป
 “RADION” ย่อมาจากคำว่า “RADIATING MISSION” หมายถึง “การขยายพันธกิจ” เป้าหมายของเราคือส่งต่อความรักสู่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมผ่านการลงมือทำ

OUR GUIDING VALUES

ความเห็นอกเห็นใจ

ความซื่อสัตย์

ความเป็นมืออาชีพ

ศรัทธา

จริยธรรม

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"