โครงการเด็กไร้ที่พึ่ง

สร้างความฝันและให้ชีวิตใหม่

เราเป็นหนึ่งในมูลนิธิฯไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่ให้การดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและได้รับความบอบช้ำทางจิตใจ

•  สถานสงเคราะห์มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล 2 แห่งคือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเด็กอายุ 5-12 ปี คือเด็กโครงการที่ 1 ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และเด็กอายุ 13-21 ปี คือเด็กโครงการที่ 2 ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โครงการเด็กไร้ที่พึ่ง ช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกค้ามนุษย์ใช้แรงงาน และเด็กที่มีสภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังที่มีความเสี่ยงสูง 

•  เป้าหมายเพื่อช่วยให้เด็กได้รับการเยียวยาและการดูแล 3 ด้านคือ ความปลอดภัย การศึกษา และจิตวิญญาณ เด็กจะได้รับที่พักอาศัยที่ปลอดภัย การสนับสนุนด้านการศึกษา การบำบัดจากนักจิตวิทยาเฉพาะทาง และการดูแลจากเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชนตลอด 24 ชั่วโมง 

ขั้นตอนคัดเลือกเด็กเข้าสู่โครงการ

1.  คัดเลือกเด็กจากกลุ่มเสี่ยง และนำเด็กออกจากครอบครัวเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์มูลนิธิเรดิออนฯ เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงและการถูกคุกคามทางเพศที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ

เกณท์การคัดเลือกเด็ก
•  เด็กมีความเสี่ยงต่อยาเสพติด (ตัวเด็ก คนในครอบครัวและสิ่งแวดล้อม)
•  เด็กถูกทารุนกรรมทางกายและใจ (จากคนในครอบครัว)
•  เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ (จากคนในครอบครัว พิจารณารับเด็กเข้ามาอยู่ในมูลนิธิฯ โดยทันที)
•  เด็กถูกทอดทิ้ง ไม่มีคนใส่ใจ ดูแล เรื่องความเป็นอยู่ของเด็ก
•  ครอบครัวมีปัญหาเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก
•  ครอบครัวยากจน และเสี่ยงต่อการขาดปัจจัยขั้นพื้นฐาน (ด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัย การศึกษา)

2.  ให้เด็กปรับตัวกับสังคมใหม่ โดยมีผู้จัดการบ้านเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก และนักจิตวิทยาเด็ก คอยพูดคุย ดูแล และเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน เป็นระยะเวลา 3 เดือนเมื่อเด็กสามารถปรับตัวได้ ทำการลงทะเบียนเด็กเข้าโครงการ เพื่อดูแลเป็นเด็กประจำโครงการ และเข้ารับจิตวิทยาบำบัดเป็นประจำปัญหาของการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง

ติดต่อเรา

ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ สอบถามเพิ่มเติม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
โครงการเด็กไร้ที่พึ่ง
^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"