การบริจาค

ผู้บริจาคขอใบเสร็จรับเงิน โดย ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และหลักฐานการโอนเงินมาที่ คุณนรรัตน์ วงศ์เจริญวิสูทธิ์
Email : norarat@radion-international.org

ชื่อบัญชี : มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

เลขที่บัญชี : 390-445157-6

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"