โครงการ HOPE SCHOLARSHIP

โครงการช่วยเด็กเรียนดี มุ่งพัฒนาชุมชน

• มูลนิธิฯ เรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เริ่มต้นโครงการ HOPE SCHOLARSHIP ในปี 2020 ช่วงมีสภาวะวิกฤติโควิด19 กำลังระบาดทั่วโลก 
• มีเด็กนักเรียนจำนวนมากเผชิญความเสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษา ด้วยสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ ความวิตกกังวล การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่ยากจนได้รับผลกระทบหนัก
• เราจึงเริ่มค้นหา เด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และมีเป้าหมายกลับไปพัฒนาชุมชน เข้ารับการช่วยเหลือผ่านโครงการนี้ 
 

เปิดแล้ว !! ทุน HOPE SCHOLARSHIP ปี5 [2024]

โครงการปี 5 เปิดรับสมัครแล้ว ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากทำตามความฝัน เราอยากเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสานฝันของคุณให้เป็นจริง สมัครด่วนวันนี้ – 12 เมษายน 2567!

วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา

 1. เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อันเนื่องจากปัญหาความยากจน ครอบครัว 
 2. เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีเป้าหมายและหัวใจเพื่อพัฒนาชุมชน ให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี 
 3. เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน และสร้างเครือข่ายเพื่อส่งต่อโครงการให้แก่เด็กคนอื่นในอนาคตเมื่อประกอบอาชีพในอนาคต 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ ของสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2566 ในคณะหรือสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา (วทบ.) การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 3 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นเด็กวัยเรียนที่มีสภาพความเดือดร้อนของครอบครัว เช่น ประสบภัยพิบัติ ประสบวิกฤติชีวิต/ครอบครัว (กำพร้า พิการ พ่อแม่เลิกร้างกัน มีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย พิการ และชราภาพ หรือต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง) ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขั้นพื้นฐานได้
 • ครอบครัวผู้ขอรับทุนมีรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงินรวมกันไม่เกิน 150,000 บาท/ปี โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่น ๆ ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา

 • รูปถ่ายไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ใช้ติดลงบนใบสมัคร)
 • หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • เอกสารรับรองการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารรายงานผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จำนวน 1 ฉบับ
 • ผลคะแนน ONET จากระบบของ สทศ.
 • ผลคะแนน GAT / PAT ครั้งที่ 1 และ ครั้ง ที่ 2 (ถ้ามี)
 • สำเนาเกียรติบัตรต่าง ๆ หรือหลักฐาน ในการช่วยเหลือสังคม/การแข่งชัน/รางวัล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสภาพบ้าน (ภาพรวมบริเวณบ้าน,หน้าบ้าน,ภายในบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีมีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/ นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย)
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิและข้อบังคับของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ (ถ้ามี)
 • ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ร่วมสนับสนุนโครงการ!

ในปี 2024 ยังมีเด็กในประเทศไทยกว่า 700,000 คน ที่เสี่ยงต่อการขาดโอกาสทางการศึกษา มาร่วมกันกับเราเพื่อส่งต่อเด็กเรียนดีที่กำลังต่อสู้กับความยากจนให้ได้มีอนาคต ด้วยเป้าหมาย 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนเด็กจำนวน 7 คนให้ได้ไปต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารอบสัมภาษณ์รอบสุดท้ายได้ โดยดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้

สำหรับผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ จะต้องเข้าสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดให้ โดยทางมูลนิธิจะส่งรายละเอียดและลิงค์การสัมภาษณ์ ผ่านโปรแกรม Zoom ไปให้ทางอีเมลของผู้สมัคร ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 หากผู้สมัครไม่เข้าสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 063-625 5173

ติดต่อเรา

ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ สอบถามเพิ่มเติม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
โครงการ HOPE SCHOLARSHIP
^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"