ศูนย์ให้คำปรึกษา Hope Center

ดูแลสุขภาพจิต จากนักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ

หากท่านรู้สึกเครียด กังวล รับมือกับปัญหาที่กำลังเผชิญไม่ไหว!! คนรอบข้างช่วยเหลือคุณไม่ได้!! คิดถึงเรา RADION Hope Center บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยา

การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาคืออะไร
การให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาปัญหาต่าง ๆ ในจิตใจ ตลอดจนการช่วยป้องกันปัญหาทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

ต้องทำอะไรบ้าง

นักจิตวิทยาทำหน้าที่สนับสนุนให้ท่านสามารถเข้าใจปัญหาของตนเองได้อย่างชัดเจน ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อให้ผู้รับบริการตระหนักรู้ในตนเองและปัญหาต่าง ๆ ที่ตนมี ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ส่งผลให้ท่านสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีศักยภาพในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตส่วนตัว และด้านการทำงาน

 

ใครที่สามารถรับบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาบ้าง ??

 • ผู้ที่ประสบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่นสัมพันธภาพ สุขภาพ การทำงาน การเรียน ด้านครอบครัว
 • ผู้ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งในจิตใจ
 • ผู้ที่ต้องการค้นหาศักยภาพของตนเอง
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถของตนเอง

สิ่งที่คุณได้รับหลังจากใช้บริการ

 • ด้านการจัดการกับปัญหา
  • คลายความไม่สบายใจ
  • มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง
  • เกิดความเข้าใจในตนเอง ซึ่งความเข้าใจในตนเองนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบันและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  • สามารถวางแนวทางการดำเนินชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสม (โดยผู้มารับบริการจะสามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมั่นคง และสามารถจัดการปัญหาของตนได้อย่างสอดคล้อง และเหมาะสมกับความเป็นจริง)
 • ด้านการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
  • สามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง และใช้ศักยภาพนั้นได้อย่างเต็มที่
  • พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
  • ขยายทัศนะในการมองโลกและชีวิต (ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดี)

RADION Hope Center

บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาที่มีมาตราฐานและมีประสบการณ์ในการให้บริการตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักจิตวิทยา เราคำนึงถึงการเก็บรักษาความลับและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 • รายบุคคล ครั้งละ 800 บาท
 • ครอบครัว/คู่สมรส/คู่รัก ครั้งละ 1,000 บาท 
 • อัตราพิเศษ
  • นักศึกษาปริญญาตรี ครั้งละ 700 บาท
  • นักเรียน ครั้งละ 600 บาท
  • ติดต่อผ่านเครือข่าย ลด 10%

นักจิตวิทยาประจำศูนย์ Hope Center

ต่อพงษ์  พูลอุดม

นักจิตวิทยาประจำมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

ประสบการณ์ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยากว่า 15 ปี ด้วยการร่วมช่วยเหลือสังคมผ่านบทบาทของนักจิตวิทยา โดยปัจจุบันยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่มูลนิธิและสถานสงเคราะห์เด็กอีกหลายแห่ง
การศึกษา
ปริญญาตรี จิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท เทวศาสตรมหาบัณฑิต ม.พายัพ
ประสบการณ์และความถนัด
 • การให้คำปรึกษารายบุคคล และกลุ่ม
 • การให้คำปรึกษาเด็ก, วัยรุ่น
 • การให้คำปรึกษาครอบครัว
 • การปรับพฤติกรรม
 • ให้คำปรึกษาและบำบัดผู้เผชิญความรุนแรงหรือเผชิญสภาวะยากลำบาก
 • ให้การบำบัดผู้มีบาดแผลทางใจ
วันปฏิบัติงาน: วันอังคาร - วันเสาร์

น้ำอ้อย  ทวีการไถ
ประสบการณ์ด้านงานจิตวิทยาการปรึกษากว่า 15 ปี ผ่านการทำงานด้านการช่วยเหลือสังคมและการให้ความรู้ด้านจิตวิทยา เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ ให้บุคคลมีสุขภาพจิตที่ดี
การศึกษา
ปริญญาตรี  สาขา จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท  สาขา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์และความถนัด
 • การให้คำปรึกษารายบุคคล (Counseling Therapy)
 • การให้คำปรึกษารายกลุ่ม
 • กิจกรรมบำบัด
วันปฏิบัติงาน: วันพุธ

กลัญญุ คชวัต
ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาทั้งกลุ่มและรายบุคคลมากกว่า 200 ชั่วโมง รวมถึงการเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิตกว่า 30 โครงการ
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะ นิเทศศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประสบการณ์และความถนัด
 • ให้การปรึกษาและบำบัดผ่านรูปแบบACT, CBT, DBT และ Satir Model
 • ให้คำปรึกษารายบุคคลและกลุ่ม
 • การสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง, การจัดการความเครียด และการจัดการความรู้สึกผิด
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างทีม
วันปฏิบัติงาน: วันอังคาร -วันพฤหัสบดี และวันเสาร์

ติดต่อสอบถาม หรือตรวจสอบเวลาเพื่อนัดหมาย

Tel : 093-348-6768

Facebook : มูลนิธิเรดิออน - Radion International Foundation 

 

ติดต่อเรา

ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ สอบถามเพิ่มเติม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
ศูนย์ให้คำปรึกษา Hope Center
^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"