โครงการหลัก

เด็กและเยาวชน

1. โครงการเด็กไร้ที่พึ่ง 

สร้างความฝันและให้ชีวิตใหม่ 

•  ช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกค้ามนุษย์ใช้แรงงาน และเด็กที่มีสภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังที่มีความเสี่ยงสูง 
•  เราเป็นหนึ่งในมูลนิธิฯไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่ให้การดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและได้รับความบอบช้ำทางจิตใจ
•  เป้าหมายเพื่อช่วยให้เด็กได้รับการเยียวยาและการดูแล 3 ด้านคือ ความปลอดภัย การศึกษา และจิตวิญญาณ  
•  เด็กจะได้รับที่พักอาศัยที่ปลอดภัย การสนับสนุนด้านการศึกษา การบำบัดจากนักจิตวิทยาเฉพาะทาง และการดูแลจากเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชนตลอด 24 ชั่วโมง 
•  สถานสงเคราะห์มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล 2 แห่งคือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์
•  เด็กอายุ 5-12 ปี คือเด็กโครงการที่ 1 ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และเด็กอายุ 13-21 ปี คือเด็กโครงการที่ 2 ประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

2. โครงการทุนการศึกษา Hope Scholarship 

สนับสนุนและผลักดันเด็กเรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

•   มูลนิธิเรดิออนฯ เล็งเห็นความสำคัญของเด็กเรียนดีแต่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ อันเนื่องด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจและความยากจนของครอบครัว
โดยให้การสนับสนุนค่าเทอมตลอดระยะเวลา 4 ปีจนจบการศึกษา

•   มีเป้าหมายให้เด็กในโครงการกลับไปพัฒนาชุมชนตามความถนัดของตนเอง ซึ่งทุนการศึกษาเป็นทุนให้เปล่า
และให้นักทุนได้เข้าร่วมเป็นอาสามัครกับมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือชุมชน เข้าค่ายอาสาสมัคร และมีโอกาสส่งต่อทุนการศึกษาให้กับเด็กรุ่นน้องในอนาคต 


 

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"