โครงการหลัก

ภัยพิบัติ

โครงการช่วยเหลือภัยพิบัติ 

ช่วยเหลือผู้อื่นในยามวิกฤติ ภัยพิบัติ รวมถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้น

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เริ่มต้นในฐานะองค์กรบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมในปีพ.ศ. 2550 และได้ขยายพันธกิจของเราเพื่อจัดการกับความต้องการในการพัฒนาชุมชนที่เปราะบาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักถูกมองข้าม ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรายังคงมุ่งเน้นพัฒนาคนในองค์กรของเรา เพื่อเพิ่มความสามารถของบุคลากรและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเช่นนี้ได้อย่างรวดเร็ว

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"